Interactive Coloring

drag iconDrag any color from the left toolbar to an area or text in the page. A blue outline will indicate a droppable element.

drag iconOn mobile, wait a tiny bit until you drag the color drop.

KONTAKT

Shkruaj një mesazh. Nese kërkon të na kontaktosh për një intervistë në media, ose keni një pyetje rreth organizatave apo grupeve të paraqitura, ne do t’ju përgjigjemi shumë shpejt dhe do ju lidhim më një nga partnerët tanë. 

Nëse është me e përshtatshme të shkruash në gjuhën kombëtare, të lutem nise fjalinë me EMRIN E SHTETIT tuaj.

Write us a message. Either if you would like to contact us for a media inquiry, or you have a question about one of the featured organizations or groups, we will get back to you soon and connect you with one of our partners.

If you feel more confortable writing on your native language, please start the subject line with the NAME OF THE COUNTRY it is related to.